• Profesjonalne wdrożenie
  • Wsparcie techniczne
Do skutecznego zarządzania pracownikami przeznaczony jest program płacowy i program kadrowy. Dane z umowy oraz kompleksowa ewidencja czasu pracy umożliwiają wyliczanie list wypłat. Program pozwala na eksport danych zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika oraz eksport przelewów elektronicznych do programów bankowych. Dla każdej zdefiniowanej listy płac dopisujemy sposób jej dekretacji łącznie z kontami zespołu 5-tego. Po utworzeniu i wydrukowaniu listę płac automatycznie dekretujemy, co jest od razu widoczne w programie finansowym. Moduł Płace umożliwia:
  • prowadzenie ewidencji pracowników z uwzględnieniem historii zmian umów definiowanie składników płacowych 
  • listy płac oddzielne dla różnych grup pracowników 
  • definiowanie grupowych lub indywidualnych grafików pracy 
  • naliczanie zasiłków, w tym zasiłku i wynagrodzenia chorobowego 
  • obsługa KZP, pożyczek mieszkaniowych 
  • ewidencja i rozliczanie stałych dodatków lub potrąceń wynagrodzenia 
  • sumaryczne kartoteki wynagrodzeń do rozliczeń z Urzędem Skarbowym 
  • seryjne rozliczenia PIT 11, PIT 40 
  • tworzenie i eksport przelewów na kilka kont 
  • automatyczna dekretacja do programu finansowego 
  • rozbudowane wydruki 
  • eksport danych do programu Płatnik
Moduł Kadry umożliwia:
  • prowadzenie zaawansowanych kartotek pracowników 
  • historia zmian danych osobowych pracownika 
  • wyliczanie przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego rozbudowany zestaw wydruków 
  • historia dotychczasowych miejsc pracy pracownika, co pozwala na wyliczenie lat pracy do stażu oraz do nagrody jubileuszowej