• Profesjonalne wdrożenie
 • Wsparcie techniczne
Do skutecznego zarządzania pracownikami przeznaczony jest program płacowy i program kadrowy. Dane z umowy oraz kompleksowa ewidencja czasu pracy umożliwiają wyliczanie list wypłat. Program pozwala na eksport danych zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika oraz eksport przelewów elektronicznych do programów bankowych. Dla każdej zdefiniowanej listy płac dopisujemy sposób jej dekretacji łącznie z kontami zespołu 5-tego. Po utworzeniu i wydrukowaniu listę płac automatycznie dekretujemy, co jest od razu widoczne w programie finansowym. Moduł Płace umożliwia:
 • prowadzenie ewidencji pracowników z uwzględnieniem historii zmian umów definiowanie składników płacowych 
 • listy płac oddzielne dla różnych grup pracowników 
 • definiowanie grupowych lub indywidualnych grafików pracy 
 • naliczanie zasiłków, w tym zasiłku i wynagrodzenia chorobowego 
 • obsługa KZP, pożyczek mieszkaniowych 
 • ewidencja i rozliczanie stałych dodatków lub potrąceń wynagrodzenia 
 • sumaryczne kartoteki wynagrodzeń do rozliczeń z Urzędem Skarbowym 
 • seryjne rozliczenia PIT 11, PIT 40 
 • tworzenie i eksport przelewów na kilka kont 
 • automatyczna dekretacja do programu finansowego 
 • rozbudowane wydruki 
 • eksport danych do programu Płatnik
Moduł Kadry umożliwia:
 • prowadzenie zaawansowanych kartotek pracowników 
 • historia zmian danych osobowych pracownika 
 • wyliczanie przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego rozbudowany zestaw wydruków 
 • historia dotychczasowych miejsc pracy pracownika, co pozwala na wyliczenie lat pracy do stażu oraz do nagrody jubileuszowej